Skip to main content

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa zamówienia:

Dostawa houseboatów w ramach projektu „Wdrożenie produktu turystycznego „Aktywnie nad Zalewem Wiślanym” poprzez uruchomienie sprzedaży pakietowej”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 1. Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur; Działania 1.4 – „Nowe modele biznesowe i ekspansja”; Poddziałania 1.4.2. „Pakietowanie produktów i usług”.

Numer postępowania nadany przez zamawiającego 1/ZO/2019

Zapytanie ofertowe 

Załącznik nr 1 do zapytania (opis przedmiotu zamówienia)

Załącznik nr 2 do zapytania (formularz ofertowy)

Załącznik nr 3 do zapytania (istotne postanowienia umowy)

Ogłoszenie o wynikach przetargu